Purusha Suktam Rezitation mit Harilalji

Play
Harilalji singt bzw. rezitiert das Purusha Suktam. Das  Purusha Suktam zählt zu den heiligsten Texten aus den Veden. Du findest den Text zu dieser Rezitation im Yoga Vidya Kirtanheft unter der Nummer 692. Purusha Suktam ist ein Sukta, eine Hymne, welche die Einheit der gesamten Schöpfung als Purusha, als Göttliches Wesen, besingt. Lausche bzw. höre diesem Gesang von Harilalji:

[…]

Sahasra-shirsha Purushaha
SahasRakshah Sahasra-pat /
Sa Bhumim Vishvato Vritva
Atyatishthad Dashangulam // 1 //

Purusha Evedam Sarvam
Yad Bhutam Yach Cha Bhavyam /
Utanritatvasyeshanah
Yad Annenatirohati // 2 //

Etavan Asya Mahima Ato Jyayansh Cha Purushah /
Pado’ Sya Vishva Bhutani
Tripad Asyanritam Divi // 3 //

Tripad Urdhva Udait Purusha
Pado ‘syehabhavat Punah /
Tato Vishvan Vyakramat
Sashananashane Abhi // 4 //

Tasmad Virad Ajayata
Virajo Adhi Purushah /
Sa Jato Atyarichyata
Paschad Bhumim Atho Purah // 5 //

Yat Purushena Havisha
Deva Yajnam Atanvata /
Vasanto Asyasid Ajyam
Grishma Idhmash Sharaddhavih // 6 //

Saptasyasan Paridhayah
Trih Sapta Samidhah Kritah /
Deva Yad Yajnam Tanvanah
Abadhnan Purusham Pashum // 7 //

Tam Yajnam Barhishi Praukshan
Purusham Jatam Agratah /
Tena Deva Ayajanta
Sadhya Rishayash Cha Ye // 8 //

Tasmad Yajnat Sarva-hutah
Sambhritam Prishad-ajyam /
Pashuns Tansh Chakre Vayavyan
Aranyan Granyansh Cha Ye // 9 //

Tasmad Yajnad Sarva-hutah
Richah Samani Jajnire /
Chhandansi Jajnire Tasmat
Yajus Tasmad Ajayata // 10 //

Tasmad Ashva Ajayanta
Ye Ke Chobhaya-datah /
Gavo Ha Jajnire Tasmat
Tasmaj Jata Ajavayah // 11 //

Yat Purusham Vyadadhuh
Katidha Vyakalpayan /
Mukham Kim Asya Kau Bahu
Kav Uru Padav Uchyete // 12 //

Brahmano ‘sya Mukham Asit
Bahu Rajanyah Kritah /
Uru Tad Asya Yad Vaishyah
Padbhyam Shudro Ajayata // 13 //

Chandrama Manaso Jatah
Chakshoh Suryo Ajayata /
Mukhad Indrash Chagnish Cha
Pranad Vayur Ajayata // 14 //

Nabhya Asid Antariksham
Shirshno Dyauh Samavartata /
Padbhyam Bhumir Dishah Shrotrat
Tatha Lokan Akalpayan // 15 //

Vedaham Etam Purusham Mahantam
Aditya-varnam Tamasas Tu Pare /
Sarvani Rupani Vichitya Dhirah
Namani Kritvabhivadan Yad Aste // 16 //

Dhata Purastad Yam Udajahara
Shakrah Pravidvan Pradishash Chatasrah /
Tam Evam Vidvan Anrita Iha Bhavati
Nanyah Pantha Ayanaya Vidyate // 17 //

Yajnena Yajnam Ayajanta Devah
Tani Dharmani Prathamany Asan /
Te Ha Nakam Mahimanah Sachante
Yatra Purve Sadhyah Santi Devah // 18 //

Adbhyah Sambhutah Prithivyai Rasach Cha
Vishva-karmanah Samavartatadhi /
Tasya Tvashta Vidadhad Rupam Eti
Tat Purushasya Vishvam Ajanam Agre // 19 //

Vedaham Etam Purusham Mahantam
Aditya-varnam Tamasah Parastat /
Tam Evam Vidvan Anrita Iha Bhavati
Nanyah Pantha Vidyate ‘yanaya // 20 //

Praja-patish Charati Garbhe Antah
Ajayamano Bahudha Vijayate /
Tasya Dhirah Parijananti Yonim
Marichinam Padam Ichchhanti Vedhasah // 21 //

Yo Devebhya Atapati
Yo Devanam Purohitah /
Purvo Yo Devebhyo Jatah
Namo Ruchaya Brahmaye // 22 //

Rucham Brahmam Janayantah
Deva Agre Tad Abruvan /
Yas Tvaivam Brahmano Vidyat
Tasya Deva Asan Vashe // 23 //

Hrish Cha Te Lakshmish Cha Patnyau
Ahoratre Parshve
Nakshatrani Rupam
Ashvinau Vyattam ‘
Ishtam Manishana
Amum Manishana
Sarvam Manishana // 24 //

Harilalji gibt auch regelmässig Seminare bei Yoga Vidya: Seminare mit Harilalji.

 

0 Kommentare zu “Purusha Suktam Rezitation mit Harilalji

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.